Privacy

Ell Circo D’ell Fuego hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring vertellen we je hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Algemeen

Bij de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens houden we ons steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Concreet houdt dat in dat wij:

Toestemming beheren

Verwerkings­verantwoordelijke

Ell Circo D’ell Fuego vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op via:

Ell Circo D’ell Fuego vzw
Damplein 35
2060 Antwerpen
info@ecdf.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Voor bovenstaande doelstellingen vragen en verwerken wij de persoonlijke identiteitsgegevens van onze leden en – indien van toepassing – hun ouders/wettelijke voogd: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum. We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen. De ‘direct marketing’-settings en de inschrijving op onze nieuwsbrief kan je ook steeds zelf beheren in via onze mailingtool.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Tot slot doet Ell Circo D’ell Fuego voor subsidies een beroep op het Circusdecreet van 1 maart 2019. Een van de voorwaarden voor subsidiëring is dat onze organisatie het decretaal vereiste aantal deelnemersuren realiseert. Die moeten we kunnen aantonen aan de hand van aanwezigheidslijsten. Die lijsten moeten minstens de naam, de postcode van de domicilie en de leeftijd of het geboortejaar van de deelnemers bevatten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan die aanwezigheidslijsten opvragen in het kader van de toekenning van en het toezicht over de subsidie. Het departement bewaart de opgevraagde documenten 10 jaar, nadien worden ze vernietigd.

Bewaartermijn

Ell Circo D’ell Fuego bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van wat in de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na de laatste inschrijving bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Foto- en video-opnames

Ell Circo D’ell Fuego maakt foto- en video-opnames voor, tijdens en/of na activiteiten. Dit is voor eigen gebruik op onze online media, zoals Facebook, Instagram en de website. Af en toe sturen we een foto- of videograaf naar onze lessen om beelden te maken die we gebruiken om over onze lessen te communiceren. We brengen onze leden en/of hun ouders hier steeds vooraf van op de hoogte. Indien zij niet in beeld wensen te komen, kunnen ze die wens op voorhand bekend maken. Wil je toch dat we een foto van jou/ jouw kind van onze kanalen verwijderen. Laat het dan zeker weten via de contactgegevens bovenaan deze pagina.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Ell Circo D’ell Fuego kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 december 2022.